Micropilons

Els micropilons són un element de cimentació de forma cilíndrica que es col•loca dins una perforació de diàmetre variable, entre els 110 i 220 mm, armat amb un tub d’acer d’alt límit elàstic al qual se li injecta una lletada d’ aigua i ciment tant al seu interior com al seu exterior (recobriment).

A diferència dels pilons, els micropilons són pràctics per la gran facilitat d’ execució en espais reduïts i per la possibilitat de travessar qualsevol tipus de terreny mitjançant els diferents sistemes de perforació.

El disseny de les cimentacions profundes per micropilons es presenten amb agrupacions que acaben, en la seva part superior, empotrats dins un encep. Aquest disseny es basa en les caracterísques del terreny (estudi geotècnic) i les càrregues que ha de suportar. El que ens indica el projecte és l’ encastament dins el nivell del subsòl (estrat) òptim per transmetre-li les càrregues de la cimentació. Això suposa que la profunditat dels micropilots ve determinada per la potència (profunditat) del/s estrat/s més superficials, desfavorables per cimentar-hi.

Pel que fa als micropilots realitzats per a la contenció d’un talús o bé per una futura excavació, d’un o varis soterranis es van col•locant verticalment, un al costat de l’ altre amb una separació que estableix el mateix projecte de referència així com també la seva longitud, que serà la longitud del talús a contenir més l’ empotrament.

A aquestes pantalles contenció de micropilots es col•loquen ancoratges en varis punts de la pantalla per evitar una hipotètica bolcada o col•lapse.

En els casos de contencions especials les característiques del terreny (empentes externes, la cohesió, ...) i la situació del solar respecte al seu entorn (veïns, carreteres, aljubs, soterranis) són factors que influeixen directament al disseny del projecte.