Calibratges de bàscules i balances – Control Mètric Balear

Control metrològic de diversos instruments de mesura.

Control Mètric Balear (departament dins BlauQ) duu a terme el calibratge de diversos tipus d’instruments de mesura (balances, dossificadors, ..) emetent els corresponents certificats de calibratge amb trazabilitat a patrons nacionals de mesura i, per tant, vàlids pel compliment dels requisits dels sistemes de qualitat.