Assaigs de vials (VS)

Àrea de sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials constituients en vials.

  • Elaboració del Pla de Control dels assaigs a realitzar aplicant normativa vigent
  • Assaigs de plaques de càrrega (300 mm, 600 mm, 762 mm)
  • Assaigs de densitas i humitats “in situ”
  • Control de mescles bituminoses
  • Extracció de testimonis d’asfalt
  • Assaig de control d’àrids per mescles bituminoses
  • Assaigs de mostres per identificar sòls i terrenys
  • Fórmules de treball damunt sòl-estabilitzat i sòl-ciment
  • Control de plantes productores d’aglomerats
  • Control de compactació