Proves de servei (PS)

  • Assaigs d’estanqueitat de cobertes planes per inundació
  • Assaigs d’estanqueitat de cobertes no inundables i de façanes per reg
  • Assaigs d’estanqueitat de tuberies