Assaigs de formigó estructural (EH)

Àrea de control del formigó i els seus components i de les armadures d’acer.

 • Elaboració del Pla de Control dels assaigs a realizar aplicant la normativa vigent
 • Assaigs de control del formigó ( consistència, aluminosi, contingut en ciment, penetració d’aigua, clorurs, carbonatació…)
 • Assaigs d’àrids per a formigó
 • Assaigs de ciments i morters
 • Assaig complet d’aigües per a formigó
 • Extracció i ruptura de testimonis de formigó
 • Provetes de formigó
 • Control d’acer corrugat
 • Control de plantes productores d’àrids
 • Assaigs de ruptura de provetes de formigó de fabricants de prefabricats de formigó
 • Control de fabricants de formigó
 • Integritat de pilons: Assaigs d’impedància a pilons mitjançant el mètode sònic. Equip utilitzat: Pile-Echo-Tester (PET-USBPro)