Verificacions

Amb la finalitat de defensar i protegir la seguretat, la salut i els interessos, tant del consumidor com de l´usuari o propietari dels instruments de mesura existeix un control de l’Estat sobre els esmentats instruments, aquest control consisteix bàsicament en la comprovació de que els resultats de les mesures es troben dins les toleràncies que legalment li són exigides.

Les verificacions que formen part del Control Metrològic de l’Estat les poden realitzar únicament els organismes autoritzats per l’administració competent.

Actualment Control Mètric Balear està autoritzat per la Direcció General d’Indústria per la verificació de:

Bàscules i balances de qualsevol abast i precisió

Organisme autoritzat núm. 15 OVM 05

Benzineres (surtidors de combustible)

Organisme autoritzat núm. 15 OVh 01