Vials

A Blau-Q disposem de l’Acreditació VSG, essent en aquests moments l’únic laboratori de les Illes Balears amb la mencionada acreditació, superior a l’acreditació VSF.

L’acreditació VSG ens permet realitzar els assajos corresponents a tots els àmbits relacionats amb la construcció o reforma de carreteres (sòls, àrids, mescles bituminoses, materials constituents en vials...) Realitzem els assajos de control de la construcció de vials (carreteres, rodones, aparcaments...) juntament amb els controls de producció de les plantes d’aglomerats i controls dels diferents marcats CE dels productes que tenguin en producció.

Per tal cosa, podem oferir el control dels productes des de la seva producció a les plantes fins a la col•locació al vial, passant per tots els processos intermedis que s’han de dur a terme: identificació dels sòls, àrids, compactacions dels sòls, comprovacions in situ de la densitat amb el mètode nuclear, composicions dels betums i lligants... fins a la ja esmentada col•locació final de l’aglomerat al vial.

Per a la realització dels assajos relacionats amb aquesta acreditació disposem d’un laboratori propi amb un Director Tècnic de l’àrea, Llicenciat en Ciències Químiques i d’un Llicenciat en Ciències Físiques, fet que assegura un correcte funcionament i realització dels assajos, i també un suport tècnic per respondre davant els possibles problemes que puguin sorgir durant l’execució de les obres.

També tenim a la nostra disposició tots els mitjans, tant materials (equipament a peu d’obra i de laboratori) com humans (personal qualificat per a l’execució de les diferents proves) per poder dur a terme les exigències tant de l’acreditació VSG, del PG3, com de les direccions tècniques de les obres (enginyers, arquitectes...).