¿Què feim?

Laboratori d’assaig pel control de qualitat de l’edificació. FORMIGÓ-GEOTÈCNIA-VIALS

Laboratori acreditat en les àrees de:

  • Control de formigó, els seus components i de les armadures d’acer (Acreditació EHA)
  • Sondejos, presa de mostres i assajos in situ per a reconeixements geotècnics. (Acreditació GTC)
  • Assajos de laboratori per a geotècnia. (Acreditació GTL)
  • Sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents en vials. (Acreditació VSG)