Geotècnia

Disposem de les Acreditació GTC i GTL que ens permeten realitzar qualsevol tipus d’estudi geotècnic. Un estudi geotècnic és aquell que ens permet fixar la cota i tipus de cimentació (sabates, llossa, micropilots...) més adients al tipus de terreny sobre el qual s’ha de construir, tenint en compte les carregues que efectuarà l’edifici sobre el terreny, juntament amb altres paràmetres que puguin esser d’interès per la Direcció Tècnica de l’obra.

El procediment que es duu a terme per realitzar un estudi geotècnic és el següent:

  • Disposar de les dades de la construcció (localització, característiques de l’obra tals com núm. de plantes, superfícies...). D’aquesta manera els nostres tècnics poden realitzar, ja des del principi del procés, el Pla de Control dels treballs a realitzar tant en el treball de camp com posteriorment al laboratori, basant-se en l'amplia experiència que tenim de cada zona de l'illa.
  • A continuació es duen a terme els treballs de camp que ha fixat el nostre tècnic, realitzant el nombre de sondejos indicat, a la profunditat necessària per poder estudiar les càrregues que suportarà el terreny de l’edificació. En els sondejos realitzem assajos “in situ” tals com els SPT (que ja ens donen certa informació de la capacitat portant del terreny) i extracció de mostres inalterades, per conservar les característiques naturals del terreny i després poder analitzar-lo al laboratori, obtenint uns resultats molt més fiables i exactes del terreny. També es realitzen els assajos dinàmics de penetració (DPSH) que es tracta d’un assaig que ens marca la resistència del terreny però no permet l’estudi dels materials que el formen.
  • Finalment, es realitzen els assajos de laboratori dels materials extrets als sondejos per poder obtenir la informació que permeti als nostres Tècnics calcular per les cotes i cimentació més adients pel tipus de terreny i edificació a construir, i realitzar així l’informe geotècnic, revisat i visat pel Col•legi Oficial de Geòlegs.

Disposem d’un gran equip tècnic (maquinària i laboratori propi) i humà (maquinistes, geòlegs, físics, químics...) que ens permet realitzar ràpidament un gran nombre d’estudis alhora.