Formigó / Ferro

Control Blau Q disposa de l’Acreditació EHA que ens permet realitzar els controls de qualitat dels diferents elements que intervenen en la construcció, tals com formigó en massa o armat, ciments, acer per armadures, àrids, addicions, additius i aigües.

Pel que fa al control del formigó, es realitza la presa de mostres en formigó fresc (provetes) amb l’objectiu de comprovar la consistència i la resistència de compressió. Disposem d’una cambra humida on es conserven les provetes en les condicions adequades d’humitat i temperatura fins al moment idoni per a la seva comprovació.

En el cas d’estructures ja acabades també realitzem assajos tals com extracció de provetes testimoni, proves amb escleròmetre, proves de càrrega, estanquitat de cobertes, detecció de ciment aluminós... per tal de comprovar el seu estat i resistència.

Per a la realització d’aquests controls disposem d’un ampli equip humà i material per així poder donar al client un servei ràpid i de qualitat.

També realitzem la majoria dels assajos materials no subjectes a acreditació (blocs de formigó, totxos ceràmics, rajoles, soldadures, espessors de pintures, etc.) Amés, ens encarreguem del control de producció de diverses plantes de formigó i la realització dels diferents assajos per a la obtenció i posterior control del marcat CE dels productes de canteres d’àrids i fàbriques de materials prefabricats.