Assajos

CIMENTS
 • Cálcul de la composició potencial del clinker portland
 • Contingut en calç lliure a un ciment
 • Contingut en puzolana (arena volcànica i calç) a un ciment
 • Determinació de calci i magnesi a un ciment
 • Determinació de clorurs a un ciment
 • Determinació de la pèrdua per calcinació (pèrdua del foc PF)
 • Determinació de les resistències mecàniques
 • Determinació d'òxid d'alumini
 • Determinació d'òxid de ferro
 • Determinació de sílice a un ciment
 • Determinació de sulfurós
 • Determinació del calor d'hidratació
 • Determinació del residu insoluble (RI)
 • Determinació del temps de fraguat i d'estabilitat de volum
 • Determinació del triòxid de sofre (SO3)
 • Assaig de puzolanicitat
 • Finura de la moltura d'un ciment
 • Índex de blancor d'un ciment blanc
 • Pes específic real d'un ciment
 • Superfície específica Blaine d'un ciment
 • Presa de mostres d'un ciment
ÀRIDS
 • Determinació quantitativa de los compostos de sofre
 • Determinació de clorurs, métode volumètric (Volhard)
 • Determinació de composts de sulfats
 • Determinació de fins
 • Determinació de l'absorció d'aigua per l'arena
 • Determinació de l'absorció d'aigua per la grava
 • Determinació de l'estabilitat d'àrids en front a disolucions de sulfat sòdic o de sulfat magnèsic
 • Determinació de la reactivitat dels àrids amb els àlcalis del ciment
 • Determinació dels sulfats solubles a àrids. Determinació de la forma de les partículas. Índex de llaques
 • Determinació de materia orgànica a arenes
 • Determinació de partícules blanes a àrids gruixats
 • Determinació de partícules de baix pes específic a àrids
 • Determinació de terrossos d'argila
 • Determinació de l'anàlisi granulométrica dels àrids
 • Determinació del coeficient de forma de l'àrid gruixat
 • Determinació del coeficient dels "Ángeles". Resistència al desgast de la grava
 • Determinació del contingut de la grossària màxima característica i del mòdul granulomètric de l'àrid gruixat en el formigó fresc
 • Determinació de l'equivalent d'arena en àrids fins (EAV) determinació "a vista"
 • Assaig del blau de metilé
 • Mesura del coeficient de friabilitat de les arenes
AIGUAS
 • Agresivitat de l'aigua a les conduccions pel métode del màrbre
 • Agresivitat d'una aigua al formigó
 • Determinació qualitativa d'hidrats de carboni
 • Determinació quantitativa de substàncies orgàniques solubles en l'èter
 • Determinació d'alumini
 • Determinació d'antimoni
 • Determinació d'arsènic
 • Determinació de bicarbonats
 • Determinació de cadmi
 • Determinació de calci
 • Determinació de clorurs
 • Determinació de cobalt
 • Determinació de coure
 • Determinació de cromo
 • Determinació de ferro
 • Determinació de l'acidesa, expresada pel seu pH
 • Determinació de l'alcalinitat total
 • Determinació de la conductivitat elèctrica
 • Determinació de la duresa
 • Determinació de magnesi
 • Determinació de manganès
 • Determinació de mercuri
 • Determinació de níquel
 • Determinació de nitrats
 • Determinació de nitrits
 • Determinació de plom
 • Determinació de potasi
 • Determinació de seleni
 • Determinació de sodi
 • Determinació de sulfats
 • Determinació de giny
 • Determinació del contingut d'ió amoni
 • Determinació del contingut total de substàncias
 • Determinació del diòxid de carboni
 • Idoneïtat d'una aigua pel pastat del formigó
 • Presa de mostres d'aigua
FORMIGONS
 • Análisi per difracció de raigs X d'un formigó
 • Col.locació d'un flexímetre en prova de càrrega
 • Composició de la mescla teòrica d'àrids per una dosificació de formigó
 • Composts del sofre en un formigó o morter fraguat
 • Contingut en ciment d'un formigó o un morter fraguat
 • Contingut en clorurs en un formigó o morter fraguat
 • Densitat i porositat d'un formigó fraguat
 • Determinació de la carbonatació d'un formigó
 • Determinació de la consistència pel con d'Abrams
 • Determinació de la densitat del formigó fresc
 • Determinació de la secció i armadura a una bigueta en laboratorio
 • Determinació de la uniformitat de pastat d'una pastadora de formigó
 • Determinació de l'índex de rebot (esclerometría)
 • Assaig a tallant d'una vigueta de formigó
 • Assaig a flexió d' una vigueta de formigó
 • Estudi teòric de la dosificació de formigó
 • Extracció del testimoni de formigó, tallat, refrentat i assaig a compressió
 • Identificació de ciment aluminós a un formigó pel test de l'oxina
 • Mesura de la fletxa d'un forjat
 • Mesura de la fletxa d'una vigueta
 • Realització de cales en pilars per comprovar l'estat de les armaduras i el diámetre residual
 • Realització de cates en cimentació
 • Realització d'assaig estàtic de posada de càrrega sobre estructura
 • Resistència a compressió d'una proveta de 15x30
 • Resistència a flexotracció d'una peça entre bigues
 • Resistència a flexotracció de una proveta de 15x15x60
 • Resistència a tracció indirecta d'una proveta de formigó (assaig brasiler)
 • Tallat, refrentat i assaig a compressió d'un testimoni o proveta
 • Tallat, refrentat i resistència a compressió de mostres obtingudes de bigues
 • Presa de mostra de formigó d'una biga
 • Presa de mostra de formigó fresc, determinació de la consistència (con d'Abrams), fabricació de provetas cilíndriques de 15 x 30 cm
 • Presa de mostra de formigó fresc, fabricació de provetas prismátiques de 15x15x60, conservació dins cámara humida i resistència a flexotracció
ADITIUS I ADICIONS
 • Consistència pel métode de la taula de sacsades
 • Contingut de composts de sofre
 • Contingut d'aigua no combinada en un aditiu
 • Contingut d'halogenurs en un aditiu
 • Control de recepció d'un aditiu
 • Densitat aparent dels aditius sòlids
 • Determinació de la finura en una adició
 • Determinació de l'humitat de una adició
 • Determinació de sulfats en una adición
 • Determinació del pes específic dels aditius líquids
 • Determinació del pH d'un aditiu
 • Estabilitat del volum d'una adició pel mètode de Lechatelier
 • Índex d'activitat resistent d'un aditiu amb ciment
 • Pèrdua de masa en aditius sòlids
 • Pèrdua per calcinació d'un aditiu
 • Pèrdua per calcinació a una adició
 • Residu insoluble d'un aditivo en aigua destil.lada
 • Residu sec a 105 ºC en aditius líquids
 • Temps de fraguat sobre morters amb aditius
 • Presa de mostra d'un aditiu
 • Presa de mostra d'una adició
ACERS
 • Característiques geomètriques d'una barra corrugada
 • Característiques geomètriques del pas de malla de malles electrosoldadas
 • Contingut de níquel i crom
 • Doblat-desdoblat d'una barra corrugada
 • Doblat a 180º d'una barra corrugada
 • Doblat i desdoblat d' alambres corrugats
 • Flexió d'una biga metàlica
 • Inspecció de soldadures mitjançant líquids penetrants
 • Límit elàstic, carrèga de rompuda i allargament d'una barra
 • Mecanitzat d'una proveta per l'assaig de compressió
 • Resistència a l'arrabassament del nus soldat en malles electrosoldades
 • Secció equivalent d'una barra corrugada
 • Tracció d'una proveta mecanitzada
ÀRIDS, SÒLS, REBLITS I CAPES GRANULARES (VSG)
 • Adhesivitat als àrids fins dels lligants bituminosos
 • Anàlisi granulométrica d'árids gruixats i fins
 • Anàlisi granulométrica per tamisat de pols mineral
 • Árids. Preparació de mostras per a assajos
 • Contingut de guix en sòls
 • Densitat "in situ" pel métode de l'arena
 • Densitat "in situ" pel métode nuclear
 • Densitat aparent de la pols mineral en toluè
 • Densitat relativa dels àrids en oli de parafina
 • Densitat relativa de la pols mineral, ciments i materials similiars
 • Densitat relativa i absorció d'àrids fins
 • Densitat relativa i absorció d'àrids gruixats
 • Determinació aproximada de la materia orgànica en arenes per a formigons i morters
 • Determinació amb aigua oxigenada del contingut de matèria orgànica dels sòls
 • Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles en un sòl
 • Determinació de l'humitat d'un sòl mitjançant el secat per estufa
 • Determinació de la llimpiesa superficial de l'àrid gruixat
 • Determinació del terrossos d'argilla en àrids per a la fabricació de formigons i morters
 • Determinació del contingut de sals solubles dels sòls
 • Determinació del contingut en materia orgànica oxidable d'un sòl pel mètode del permanganat potàsic
 • Determinació del límit líquit d'un sòl pel métode de l'aparell de Casagrande
 • Determinació del límit plàstic d'un sòl
 • Determinació del número de cares de fractura en l'engrunament
 • Assaig de compactació. Próctor modificat
 • Assaig de compactació. Próctor normal
 • Equivalent d'arena d'un sòl
 • Evaluació dels fins. Assaig del blau de metilè
 • Granulometría de sòls per tamisat
 • Índex C.B.R. en el laboratori
 • Índex de llaques i agulles dels àrids de carreteres
 • Material que passa pel tamís 0,080 UNE en els àrids
 • Métode per la determinació de l'òxid cálcic i magnesi en calç
 • Preparació de mostres per a assajos de sòls
 • Resistència al desgast dels àrids per la màquina dels Ángeles
 • Presa de mostres de roca, escories, grava, arena, pols mineral i blocs de pedra emprats en la construcció de carreteres
MATERIALS COMPOSTS I ALTRES (VSG)
 • Anàlisi granulométrica dels árids extrets de mescles bituminosas
 • Caracterizació de mescles bituminoses obertes mitjançant l'assaig càntabre de pérdua per desgast
 • Coeficient d'emulsibilitat del filler
 • Compactació amb martell vibrant de materials granulars tratats
 • Contingut de lligant de mescles bituminoses
 • Contingut d'aigua
 • Contingut de betum residual d'una emulsió
 • Densitat relativa del betum
 • Densitat i buits en mescles bituminoses compactades
 • Destil.lació de betum fluidificat
 • Determinació de la càrrega de les partícules de les emulsions bituminoses
 • Determinació de la quantitat de reg asfàltic per unitat de superfície
 • Efecte de l'aigua sobre la cohesió de mescles bituminoses compactades
 • Assaig d'inmersió-compressió incloent fabricació de la mescla, provetes, densitat i rompuda
 • Assaig de càrrega amb placa
 • Estudi Marshall complet amb varis porcentatges de lligant, mescla, provetas, densitats aparents, buits, estabilitat, deformació i gráfics
 • Extracció de testimoni i determinació de la densitat a mescles bituminoses compactades
 • Extracció de testimoni i determinació de l'espessor a mescles bituminoses compactades
 • Índex de penetració del betum
 • Mesures de la macrotextura superficial pel métode volumétric
 • Penetració de materials bituminosos
 • Permeabilitat "in situ" de paviments drenants amb el permeàmetre LCS
 • Punt de reblaniment anell i bolla de los materials bituminosos
 • Residu per destil.lació de les emulsions bituminoses
 • Residu per evaporació a 163ºC de les emulsions bituminoses
 • Resistència a compressió simple de materials tratats amb conglomerants hidràulics
 • Resistència a compressió simple de mescles
 • Resistència a la deformació plástica de mescles bituminoses empleant l'aparell Marshall sobre tres provetes
 • Resistència a l'esllavissament
 • Presa de mostres dels materials bituminosos
 • Presa de mostres de testimonis en paviments
 • Viscositat Saybolt dels materials bituminosos
ASSAJOS DE CAMP EN GEOTÈCNIA
 • Control i supervisió de sondejos, cates i altres treballs de camp
 • Assaig de càrrega de terrenys amb placa per a cimentació
 • Assaig de penetració i presa de mostres amb el penetrómetre de presa de mostres estàndar (SPT)
 • Entubació de sondeig
 • Aixecament d'un perfil litològic a una calicata
 • Medició del nivell freàtic mitjançant sonda elèctrica
 • Prova contínua de penetració dinàmica pesada
 • Sondejos a rotació amb obtenció de testimoni continu i alt grau de recuperació
 • Presa de mostres d'aigua al sondeig per a anàlisi química
 • Presa de mostres d'un sòl amb calicates
 • Presa de mostres amb calicates
 • Presa de mostres inalterades en calicates o pous
 • Presa de mostres a rotacin con tub mostrejador doble (batería doble)
 • Presa de mostres a rotació con tub mostrejador simple(batería simple)
 • Presa de mostres a rotació con tub mostrejador triple (bateria triple)
 • Presa de mostres amb mostrejador de paret gruixada amb estoig interior
 • Presa de mostres inalterades a sondejos amb mostrejador de paret prima de pistó fixe
 • Presa de mostres inalterades a sondejos amb mostrejador de paret prima tipus Shelby
ASSAJOS DE LABORATORI EN GEOTÈCNIA
 • Acidesa Bauman-Gully en sòls
 • Consolidació unidimensional de una mostra de terreny
 • Contingut d'amonio en aigues
 • Contingut de sulfats en sòls
 • Contingut en diòxid de carboni lliure a aigues
 • Contingut en magnesi a aigües
 • Contingut en materia orgànica (métode del permanganat potàsic)
 • Contingut en sulfats a aigües
 • Densitat d'un sòl. Métode de la balança hidrostàtica
 • Densitat relativa de las partícules de un sòll
 • Assaig de colapse de sòls
 • Assaig de tall directe de sòls
 • Assaig d'inflament lliure en edómetre
 • Assaig de rompuda a compressió simple en provetas de sòls
 • Assaig Lambe (índex d'expansió i canvi potencial de volum)
 • Assaig per a calcular la presió d' inflament d'un sòl en l'edómetre
 • Granulometria de sòls per tamisat
 • Humitat d'un sòl mitjançant el secat amb estufa
 • Límit líquit pel mètode de la cullera de Casagrande
 • Límit plàstic
 • Mètode d'assaig normalitzat de classificació de sòl
 • Preparació de mostra pels assajos de sòls
 • Residu sec a 110ºC en aiguas
 • Resistència a la càrrega puntual
 • Resistència a la compressió uniaxial
 • Resistència a la tracció. Determinació indirecte (Assaig brasiler)
 • Valor del pH en aiguas
INFORMES / ESTUDIS
 • Informe d'un estudi escleromètric en formigó
 • Informe geològico
 • Informe geotècnico
 • Informe sobre cálcul estructural
 • Informe sobre control d'ejecució d'obra
 • Informe sobre control de ejecució de estructura
 • Informe sobre prova de càrrega en estructures
 • Informe sobre un estudi de carbonatació en formigó
MORTERS
 • Contingut d'humitat d'un morter sec
 • Densitat d'un morter amasat fresc
 • Densitat d'un morter sec
 • Densitat i porositat d'un morter fraguat
 • Determinació de la consistència d'un morter ( mètode de la taula de sacsejos )
 • Determinació de la retracció d'un morter
 • Determinació dels clorurs solubles en agua d'un morter
 • Determinació del mòdul d'elasticitat d'un morter
 • Assaig de succió d'un morter
 • Exudació i decantació d'una lletada de ciment
 • Granulometría d'un morter sec
 • Realizació de presa de mostra, curat i assaig a compressió d'un morter
 • Realizació d'un pastó al laboratorio, curat i assaig a compressió d'un morter
 • Realizació d'un pastó, curat i assaig a flexotracció i compressió d'un morter
 • Resistència a l'arrabassament sobre tres probetes incloent la fabricació i l'assaig de les mateixes
 • Rompuda a compressió de les dues meitats d'una proveta de morter de 4x4x16
 • Rompuda a flexotracció d'un morter
 • temps de treballabilitat d'un morter
 • Presa de mostres de morters
 • Temps de fraguat d'un morter
REJOLES DE CIMENT
 • Absorció d'aigua en rejoles de ciment
 • Adherència de rejoles de ciment
 • Aspecte i textura de les rejoles de ciment
 • Densitat aparent en rejoles de ciment
 • Desgast per fregament pel mètode del disco ample vertical
 • Dimensions i forma de rejoles de ciment
 • Assaig de gelacitat en rejoles de ciment
 • Espessor de la capa d'emprenta en rejoles de ciment
 • Permeabilitat i absorció per la cara vista
 • Resistència a la flexió en rejoles de ciment
 • Resistència al xoc en rejoles de ciment
 • Presa de mostres de rejoles de ciment
MAONS I BLOCS CERÀMICS
 • Absorció d'aigua en maons
 • Densitat de l'argila alleugerada
 • Determinació d'inclusions calcàrees
 • Determinació d'eflorescèncias en maons o blocs ceràmics
 • Determinació de l'adhèrencia d'un maó a un morter
 • Determinació de la coloració de maons
 • Determinació de la gelacitat en maons
 • Determinació de la massa en maons
 • Dilatació potencial d'un maó (expansió per humitat
 • Resistència a compressió de maons cerámics o blocs ceràmics
 • Resistència a la flexió de maons
 • Succió de l'aigua en maons
 • Tolerancies dimensionals, forma y aspecte en maons
 • presa de mostra de maons o blocs ceràmics
BLOCS DE FORMIGÓ
 • Absorció d'aigua de blocs de formigó
 • Característiques geomètriques de blocs de formigó
 • Determinació de les característiques térmiques
 • Assaig de variació per l'humitat
 • Permeabilitat al vapor d'aigua
 • Pes mitjà, densitat mitjana i aparent en bloques de formigó
 • Planeïtat dels blocs de formigó
 • Resistència a compressió de blocs de formigó incloent-t'hi càlcul de seccions netes i brutes
 • Resistència a l'adherència tallant
 • Succió d'aigua en blocs de formigó
 • Presa de mostras de blocs de formigó
TEULES
 • Determinació de l'absorció d'aigua
 • Determinació de les característiques geométriques
 • Assaig de gelacitat
 • Assaig de permeabilitat de teules
 • Gelacitat en teules d'argila cuita
 • Permeabilitat de teules de formigó
 • Resistència a flexió de teules
 • Resistència a l'impacte de teules ceràmiques
 • Presa de mostres de teules
 • Valoració de los defectes estructurals
REJOLES CERÀMIQUES
 • Absorció d'aigua en rejoles ceràmiques
 • Determinació de la succió en rejoles ceràmiques
 • Dilatació tèrmica lineal en rejoles ceràmiques
 • Dimensions de rejoles ceràmiques
 • Duresa al retxat en rejoles ceràmiques
 • Gelacitat de rejoles ceràmiques
 • Resistència a flexió de rejoles ceràmiques
 • Resistència al xoc térmic en rejoles ceràmiques
 • Resistència al quarteig en rejoles ceràmiques
 • Resistència al relliscament
 • Presa de mostres de rejoles ceràmiques
VORAVIES DE FORMIGÓ
 • Absorció d'aigua en voravies de formigó
 • Comprovació dimensional de voravies de formigó
 • Resistència a compressió de voravies
 • Resistència a flexió de voravies de formigó
 • Presa de mostres de voravies de formigó
GUIXOS
 • Composició minerològica
 • Determinació de planeitat en paret
 • Determinació de l'aigua combinada d'un guix
 • Determinació del pH
 • Determinació del sulfat càlcic d'un guix
 • Assajos físics i mecánics d'un guix segons RY85 determinació de finura de la moltura, resistència a flexotracció i treballabilitat
 • Índex de puresa d'un guix
 • Presa de mostra d'un guix
CALÇ
 • Anàlisi química d'una calç
 • Determinació del temps de fraguat i de l'estabilitat de volum
 • Assaig de compressió d'una cal hidràulica
 • Finura de la moltura d'una calç
 • Presa de mostra d'una calç
PANELLS I PLAQUES D'ESCAIOLA
 • Contingut en humitat de las plaques d'escaiola
 • Determinació de la massa unitària de plaques d'escaiola
 • Determinació de la resistència a l'impacte de plaques d'escaiola
 • Determinació de la tolerància dimensional de plaques d'escaiola
 • Resistència a flexió
 • Presa de mostres de panells o plaques d'escaiola
COBERTES
 • Prova d'estanqueïtat incloent inspeccions abans i després d'inundar