Fonaments especials

S’anomenem Fonaments Especials a aquell tipus de cimentacions o contencions no convencionals que es requereixen per diferents motius o situacions. Alguns d’aquests motius podrien ser les particularitats del terreny on està ubicat un edifici, la contenció dels talussos per l’ excavació dels soterranis d’ un edifici....

A Illes Balears són freqüents els casos de cimentacions on s’han de transmetre les càrregues a una certa profunditat degut a les característiques desfavorables dels nivells més superficials. En són exemples les zones de l’ Albufera d’ Alcúdia, Ciudad Jardín, Sometimes... També són habituals solars que s’han reblit i el ejectar-hi una cimentació superficial podria provocar problemes d’assentaments diferencials.

Pel que fa a les contencions de terreny, ens trobam amb excavacions d’un o més soterranis que, o bé perquè estan entre amitgeres o bé per les característiques del terreny, requereixen fer-hi una pantalla de micropilons amb els seus corresponents ancoratges.

Hi ha altres situacions que no requereixen obligatòriament els micropilons, però en canvi sí els ancoratges, com podrien ser les contencions realitzades amb pous de recalçar (“bataches”) o murs convencionals de formigó armat que degut a les característiques del mur, les empentes del terreny o les condicions dels edificis veïns, també fan necessària l’ execució dels ancoratges.

Aquestes contencions especials ofereixen unes garanties i rendiments que no poden oferir altres sistemes de contenció.