Fases executives

MICROPILOTS

 • Perforació
 • Entubat
 • Injecció de lletada

ANCORATGES

 • Perforació
 • Col•locació cable
 • Injecció de lletada
 • Tesat

Pel que fa a les pantalles de contenció amb micropilons, l’ ordre en el que s’han de realitzar es el següent:

 • Realització completa de la totalitat del micropilons perimetrals.
 • Fer la biga de coronació.
 • Tesat la 1a línea d’ancoratges
 • Excavació fins a la plataforma de treball de la 2a línea d’ancoratges
 • Tesat la 2a línea d’ancoratges
 • Excavació fins a la plataforma de treball de la següent línea d’ancoratges

... i així successivament fins a arribar a la cota de cimentació prevista.

Les fases a les obres de cimentacions profundes són senzillament les de perforació, entubat, injecció de la lletada i després es col•loca l’ armadura corresponent a cada agrupació de micropilons i es formigona formant el que s’ anomena un encep.