Ancoratges

Els ancoratges són elements que s’ utilitzen per mantenir l’ estabilitat dels talussos, murs de formigó, pantalles de micropilons...

Poden tenir caràcter permanent o provisional segons la seva utilitat o situació.

La seva execució comença amb una perforació amb la inclinació i longituds especificades al projecte, a continuació es col•loquen uns cables o barres d’ acer amb un alt límit elàstic, a continuació s’ injecta una lletada i finalment es tesa l’ ancoratge fins a assolir la tensió desitjada. Al projecte s’ estableix el seguiment periòdic a realitzar al tesat dels ancoratges permanents.