Verificació de balances i bàscules.

En el cas de balances i bàscules, el control metrològic de l´Estat es troba regulat en l´Ordre del Ministeri de Foment, de 27 d´abril de 1999 (BOE de 8 de maig de 1999):

"Per la qual es regula el control metrològic de l´Estat, sobre els instruments de pesatge, en les seves fases de verificació periòdica i de verificació després de reparació o modificació."

La verificació és d´aplicació obligatòria als instruments que són utilitzats amb alguna de les següents finalitats:

  • Realització de transaccions comercials.
  • Determinació del preu o import total en la venda directa al públic i en la preparació de preenvasats.
  • Preparació farmacèutica de medicaments per encàrrec, així com la realització d´anàlisis efectuats en laboratoris mèdics i farmacèutics.
  • Pesatge de pacients per raons de control, de diagnòstic i de tractament mèdic.
  • Càlcul de taxes, aranzels, imposts, primes, multes, remuneracions, indemnitzacions i altres tipus de cànons similars.
  • Aplicació de normes o reglamentacions, així com la realització de peritatges judicials.

Motius de verificació.
La verificació de balances i bàscules s´ha de realitzar per qualsevol dels següents motius:

  • Periòdicament, cada dos anys.
  • Després de reparació de l´instrument.
  • Després de modificació de l´instrument